Abasdal’s quotes


"In the name of justice for freedom just think"— جنگ برای صلح

Goodreads Quotes
لالایی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

لالایی

antar...enter


Miev

عیش

 

اگر بدانید و بدانند با مردگان و مردمانی که رسوایی اند چه کرده ایم و چه خواهم کرد انی و کمتر از انی تمام خواهید شد.در تضادی که بی اخلاقیست" اخلاقی"میاید با "ایمان"به صعودی که نه فتح و ایمان فرودی که نه تنزیل و نزول بلکه انزال و زوال و سقوط و سقط هست با فراز و سرفرازی که مرشد کشتی شدن هست گشنگان ارشاد گشنی هستند پس ایمان نه در صعودی یا با فرودی نه با سقوطی یا با شکستی با ورشکستگی که شکست و شکستنش بود نه سقوط برایش چون سقط شدنش بود رفت و زفت شد.

 افریج و امدنی که فرج و جعفر است شهرت و شهوت است کشتی و گشنی هست گشنی و گشنگی هست قهرمانی و کشتی هست نه" پهلوانی"و قهرمانی.ان سقوطها غیب و غیبت ایمان اینهمه همهمه سقوط این همه سقط فرج و ظهور نخواهد شد.این take off ها این پرش و پروازها داد هیچ دادگاهی نیست این همه تاهپ و توهپ تاپ و توپ هیچ دانشگاهی و تیپی نیست.این خرج و خرهای جر و چربک خرک هم نیستند.این پوت و پتولهای ست پت و شلخته تاپ و توپ و تیپ نیستند.

چلیم,جاخانی

یک مدیر واقعی وقتی صحبت هم میکند صحبتهای اون مثل کار و عمل هست در مدیریت علم مدیریتش چون عمل در ان مدیریت هست یک مدیر واقعی کاری را بلد هست (مهارت)کارش را بلد هست(تخصص) کاربلد هست(استراتژیست،متعهد). نفاق چوب لای چرخ مدیر میگذارد نفاق بعنوان مدیر مدیریتی چوب لای چرخ مدیریت میگذارد(دولت الکترونیک،رییس دانشگاه پیام نور).کسیکه کاری را بلد هست کارش راهم بلد هست کاربلد هست(متخصص).کسیکه کاری را بلد نیست کارش را هم بلد نیست کار بلد هم نیست در مدیریت و جامعه ناشی هست.نفاق کسیست که کاری بلد هست کارش را هم بلد هست کاربلدی او به تعهد نمیأنجامد به خیانت و خباثت بلکه جنایت منتهی میشود چنین افرادی در مدیریت و جامعه لاشی هستند.

چلیم,جاخانی

یک مدیر واقعی وقتی صحبت هم میکند صحبتهای اون مثل کار و عمل هست در مدیریت علم مدیریتش چون عمل در ان مدیریت هست یک مدیر واقعی کاری را بلد هست (مهارت)کارش را بلد هست(تخصص) کاربلد هست(استراتژیست،متعهد). نفاق چوب لای چرخ مدیر میگذارد نفاق بعنوان مدیر مدیریتی چوب لای چرخ مدیریت میگذارد(دولت الکترونیک،رییس دانشگاه پیام نور).کسیکه کاری را بلد هست کارش راهم بلد هست کاربلد هست(متخصص).کسیکه کاری را بلد نیست کارش را هم بلد نیست کار بلد هم نیست در مدیریت و جامعه ناشی هست.نفاق کسیست که کاری بلد هست کارش را هم بلد هست کاربلدی او به تعهد نمیأنجامد به خیانت و خباثت بلکه جنایت منتهی میشود چنین افرادی در مدیریت و جامعه لاشی هستند.

شماره ای که برای پرداخت هزینه پیامک انتخاب کرده اید، مجاز به استفاده از این سرویس نمی باشد.

Ltkgjm
<< 1 ... 14 15 16 17 18 >>